ZELENÁ ENERGIA PRE VÁŠ DOMOV

STN 75 7111 Pitná voda

STN 75 7111 Pitná voda

Schválená : 5.1.1989

Táto norma platí pre posudzovanie akosti vody určenej k zásobovaniu obyvateľstva a pre ďalšie účely užitia, ktoré akosť vody v zmysle tejto normy vyžadujú.

I. Názvoslovie

2. Pitná voda - voda zdravotne nezávadná, ktorá ani pri trvalom požívaní nevyvolá ochorenie ani poruchy zdravia prítomnosťou mikroorganizmov alebo látok ovplyvňujúcich akútnym, chronickým alebo neskorším pôsobením na zdravie spotrebiteľa a jeho potomstva, viď. čl. 11, a jej zmyslovo postihnuteľné vlastnosti nebránia jej požívaniu.

3. Hromadné zásobovanie (HZ) pitnou vodou - zásobovanie vodou z verejného vodovodu alebo z verejnej studne, viď. čl. 18.

4. Individuálne zásobovanie (IZ) pitnou vodou - zásobovanie vodou z jedného zdroja pre uzavretý okruh spotrebiteľov, napr. z domácej studne, viď. čl. 18.

5. Medzná hodnota (MH) - hodnota ukazovateľa akosti pitnej vody, väčšinou horná hranica rozmedzia prípustných hodnôt, ktorých prekročením stráca voda vyhovujúcu akosť v ukazovateli, ktorého hodnota bola prekročená. Prekročenie MH posúdi a prípadne povolí príslušný orgán, viď. čl. 17.

6. Najvyššia medzná hodnota (NMH) -hodnota ukazovateľa akosti vody, ktorého prekročenie mimo podmienky stanovené príslušným orgánom vylučuje použitie vody ako pitnej.

11. Priemerný spotrebiteľ - člen ľudskej populácie súčasného priemerného veku 20 až 30 rokov, dožívajúci sa priemerne 70 rokov, telesnej hmotnosti 70 kg, telesného povrchu 1.8 m2, s dennou konzumáciou 2 litre pitnej vody.
(Jednotlivé časti populácie, napr. kojenci, deti, chorí, môžu mať v špecifických prípadoch inak, spravidla prísnejšie určené požiadavky na akosť vody).

II. Všeobecné

16. Posúdenie, či voda vyhovuje požiadavkám tejto normy, sa vykonáva na podklade výsledkov miestneho a laboratórneho vyšetrenia.

17. Rozhodnutie, či je vodu možné použiť v zmysle tejto normy náleží k tomu určenému orgánu.

III. Ukazovatele akosti pitnej vody

31. Súbor všeobecných ukazovateľov akosti pitnej vody, vrátane hraničných hodnôt, podrobnejších ukazovateľov a poznámok k jednotlivým ukazovateľom je uvedený v tab. 1.

32. Súbor všeobecných ukazovateľov akosti pitnej vody podľa tab. 1 sa podľa miestnych podmienok a požiadavok príslušného orgánu prípadne dopĺňa ďalšími ukazovateľmi špeciálneho rozboru. Výber *) zo súboru ukazovateľov špeciálneho rozboru spolu s hraničnými hodnotami je uvedený v tab. 2.
*) Väčšinou prioritné škodliviny podľa Svetovej zdravotníckej organizácie : Smernica akosti pitnej vody, Ženeva 1984.

33. Hraničné hodnoty ukazovateľov kvality, ktoré nie sú v tejto norme uvedené, určí podľa potreby príslušný orgán.

© 2009-2024 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode