ZELENÁ ENERGIA PRE VÁŠ DOMOV

Na štátne dotácie na kotly a kolektory bude v roku 2011 k dispozícii vyše 2,6 milióna €

15.02.2011 10:25

V roku 2011 budú pre posudzované žiadosti o dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu z Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach podľa Ministerstva hospodárstva SR k dispozícii prostriedky v celkovej sume 2 675 200,88 €.

Na program, ktorý nadobudol účinnosť 20. 4. 2009, bolo pôvodne vyčlenených 8 miliónov €. V roku 2009 získalo 603 prijímateľov pomoc v celkovej hodnote 499 541,05 € a v roku 2010 bola vyplatená 1810 prijímateľom dotácia v celkovej výške 1 858 070,35 € . Ako uviedlo ministerstvo hospodárstva, od spustenia programu bola vyplatená 2 413 prijímateľom dotácia v celkovej výške 2 357 611,40 €.

Podľa ministerstva hospodárstva boli po rozpočtových opatreniach pre rok 2011 na realizáciu programu presunuté prostriedky v celkovej výške 4 311 929,65 €, z nich sa však musia ešte preplatiť dotácie schválené v období september až december 2010 vo výške 1 636 728,77 € pre 1702 prijímateľov.

 

 


Upozornenie: Pozastavenie schvaľovania žiadostí o dotácie

Na základe vyjadrenia Ministerstva hospodárstva SR upozorňuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) záujemcov o dotácie z Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach, že žiadosti o dotácie, ktoré neboli posúdené odbornou komisiou v roku 2010, budú posudzované už podľa pripravovaného zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR. Ministerstvo hospodárstva SR predpokladá účinnosť pripravovaného zákona od 1. mája 2011.

Návrh zákona bol zaradený na rokovanie vlády SR 12. januára 2011. Text návrhu zákona upravujúci nové podmienky poskytovania dotácií je k dispozícii na internetovej stránke Úradu vlády tu.

Tento zákon upravuje účel, podmienky, rozsah a spôsob poskytovania dotácií v pôsobnosti rezortu, ktoré doteraz boli upravené viacerými výnosmi ministerstva. Návrh bol vypracovaný na základe § 8a a § 37d zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa uvedených ustanovení zákona možno dotácie zo štátneho rozpočtu od 1. januára 2011 poskytovať len na základe osobitného zákona.

Po schválení vládou ministerstvo predloží návrh zákona Národnej rade SR. Dotácie v rámci rozpočtovej kapitoly Ministerstva hospodárstva SR pre rok 2010 bude možné poskytovať až po definitívnom schválení tohto zákona v parlamente a nadobudnutí jeho účinnosti.


Ostatné zasadnutie komisie sa uskutočnilo 21. decembra 2010.

 
SIEA naďalej prijíma žiadosti o dotácie. Zároveň upozorňuje žiadateľov, že v žiadostiach doručených po 1.  januári 2011 v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení už nie je možné nahradiť potvrdenie Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne čestným vyhlásením.

Zdroj: www.siea.sk

Foto: MITROX

Kontakt

Ing. Milan Tropek MITROX

mitrox@mitrox.sk

Rabčice 472
029 45 Rabčice
Slovenská republika

+421 903 127 464

Vyhľadávanie

© 2009-2024 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode