ZELENÁ ENERGIA PRE VÁŠ DOMOV

Dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu

17.08.2011 11:44

Domácnosti, ktoré majú záujem o inštaláciu slnečných kolektorov alebo kotlov na biomasu, môžu do konca novembra 2011 požiadať o štátnu dotáciu na kúpu a inštaláciu zariadení. Na dotácie vyčlenilo Ministerstvo hospodárstva SR sumu 2 675 200 €.

V roku 2011 sú žiadosti o dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu posudzované na základe podmienok Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytovanie dotácií na podporu využívania biomasy a slnečnej energie, ktorá bola vyhlásená 1. augusta 2011. Výzva je v súlade s § 11 ods. 7 písm. c) zákona č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2011.

Cieľom výzvy je zvýšenie podielu využívania obnoviteľnej energie pri výrobe tepla, čím sa prispeje k splneniu podielu využívania obnoviteľnej energie deklarovaného v Stratégii vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR a v Národnom akčnom pláne pre energiu z obnoviteľných zdrojov.
Zmeny v podmienkach dotácií

Dotácie sa do konca roku 2010 poskytovali v rámci Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach. Poskytnutých bolo 4 115 príspevkov v celkovej hodnote vyše 3,9 milióna €.

Žiadosti prijaté do 1. júla tohto roku neboli posudzované, pretože sa očakávalo schválenie nového zákona a vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu. Títo žiadatelia však nebudú musieť predložiť novú žiadosť. Dostanú písomnú výzvu na jej doplnenie o ďalšie prílohy požadované zákonom. Zoznam príloh je špecifikovaný vo výzve na predkladanie žiadostí. SIEA pripravila pre žiadateľov vzory žiadostí o vydanie potrebných potvrdení, odkaz na kontakty inštitúcií, ktoré potvrdenia vydávajú ako aj vzory čestných vyhlásení, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti. V prípade fyzických osôb ide o dve čestné prehlásenia a päťi potvrdení, v ktorých je nutné žiadosť o vydanie potvrdenia zdôvodniť odvolaním sa na konkrétny zákon o poskytovaní dotácií. Okrem potvrdenia zo Sociálnej poisťovne je nutné predložiť aj potvrdenia všetkých troch zdravotných poisťovní a potvrdenie konkurzného súdu. Potvrdenie konkurzného súdu je možné získať iba na okresných súdoch sídliacich v krajských mestách. Vzory príloh a nové formuláre žiadostí sú k dispozícii tu.
Výška dotácií zostáva nezmenená. Oproti minulosti je obmedzená dotovaná plocha pre kolektory inštalované na rodinné domy. Dotáciu vo výške 200 € za 1 m² nainštalovaných slnečných kolektorov možno získať najviac v rozsahu do 8 m² plochy kolektora. Nad túto plochu sa už dotácie poskytovať nebudú.
Konkrétna suma dotácie bude závisieť od apertúrnej plochy kolektora, ktorá je spravidla uvedená v prílohe certifikátu Solar Keymark.
O štátnu dotáciu na inštaláciu slnečných kolektorov môže už požiadať, okrem spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo iného správcu bytového domu, aj samotný vlastník bytu, ak predloží súhlas spoločenstva, prípadne súhlas väčšiny všetkých vlastníkov s inštaláciou kolektorov.
Kotly na biomasu uvedené do prevádzky po vyhlásení výzvy musia dosahovať účinnosť až 85 %. Pri kotloch uvedených do prevádzky pre vyhlásením výzvy je postačujúca účinnosť 84 %. Požiadavky na účinnosť kotlov boli sprísnené na základe európskej smernice 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov. V smernici sa v čl. 13 bodu 6 uvádza, že v „prípade biomasy členské štáty podporujú konverzné technológie, ktoré dosahujú konverznú účinnosť aspoň 85% v prípade využitia v domácnostiach“.
Základné podmienky získania dotácie

Dotáciu je možné poskytnúť na základe písomnej žiadosti podanej žiadateľom po ukončení inštalácie slnečných kolektorov alebo po ukončení inštalácie kotla na biomasu, najneskôr však do pol roka po inštalácii.
Slnečné kolektory - Oprávnení žiadatelia
- vlastník alebo spoluvlastník rodinného domu,
- vlastník bytu v bytovom dome (ak byt žiadateľa nie je zásobovaný teplou vodou zo spoločného rozvodu teplej vody v bytovom dome a k žiadosti priloží súhlas s inštaláciou slnečných kolektorov na bytovom dome podľa osobitných predpisov)
spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, správca bytového domu, alebo iná právnická osoba vykonávajúca správu a údržbu bytového a nebytového fondu pre vlastníkov bytov v bytovom dome, ak k žiadosti priloží súhlas s inštaláciou slnečných kolektorov na bytovom dome podľa osobitných predpisov


• 200 € za 1 m² plochy nainštalovaných slnečných kolektorov v rodinnom dome, v rozsahu najviac 8 m² plochy,

• 100 € za 1 m² plochy nainštalovaných slnečných kolektorov v bytovom dome; najvyššia dotácia je 300 eur na každý byt v bytovom dome, ktorý využíva teplú vodu z nainštalovaných slnečných kolektorov
Technické kritériá

Podmienky, ktoré musia dotované zariadenia spĺňať, sú uvedené v kritériách vyhodnocovania žiadostí vo výzve. Splnenie technických podmienok je nutné preukázať nasledujúcimi dokumentmi:

- certifikát Solar Keymark pre inštalovaný typ kolektorov. V elektronickej databáze certifikátov Solar Keymark možno zistiť presnú apertúrnu plochu kolektora, podľa ktorej sa určuje výška dotácie pri konkrétnej inštalácii.

- potvrdenie o minimálnom energetickom zisku 525 kWh/rok vztiahnutom na 1 m2 plochy apertúry za definovaných podmienok prípravy teplej vody na referenčnom mieste, potvrdenie sa vydáva na základe skúšobného protokolu vydaného akreditovanou európskou skúšobnou na referenčné miesto, ktorým je sídlo Technického skúšobného ústavu Piešťany, š.p. Zoznam slnečných kolektorov, pre ktoré boli vydané certifikáty, je zverejnený na webovej stránke TSÚ Piešťany www.tsu.sk.
 

Najčastejšie nedostatky pri podávaní žiadostí


Žiadateľom odporúčame, aby si pred odovzdaním žiadosti skontrolovali nasledujúce náležitosti:
Žiadatelia, ktorí podávajú nové žiadosti po 1. júli 2011, musia používať nové formuláre žiadostí a predkladajú prílohy podľa zoznamu uvedeného vo formulári žiadosti.
Jednou z príloh je aj protokol o uvedení do prevádzky, z ktorého by malo byť zrejmé kto, komu, čo a kde inštaloval.
V prípade slnečných kolektorov niektorí dodávatelia na faktúrach a na protokoloch uvádzajú iba názov celej solárnej zostavy bez špecifikácie toho, aký presný typ a počet kusov kolektorov táto solárna zostava obsahuje. Ak uvedú iba názov zostavy, nie je to chyba, ale výška dotácie je odvodená od plochy kolektorov, preto je vhodnejšie uvádzať ich presný názov a počet.
Na žiadosti je treba uviesť plochu apertúry kolektora, ktorá býva uvedená v certifikáte Solar Keymark, a presnú výšku požadovanej dotácie.
Prílohou žiadosti musia byť potvrdenia zo všetkých troch zdravotných poisťovní.
Potvrdenie zo sociálnej poisťovne by malo obsahovať presnú formuláciu, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.
Najčastejšie chýbajúcou prílohou k žiadosti je v prípade žiadostí rodinných domov list vlastníctva.
Na žiadostiach veľmi často chýba podpis žiadateľov.

 

Žiadosť o dotáciu a nové formuláre sú k dispozícii na https://www.siea.sk/ziadost-o-dotaciu/

Kontakt

Ing. Milan Tropek MITROX

mitrox@mitrox.sk

Rabčice 472
029 45 Rabčice
Slovenská republika

+421 903 127 464

Vyhľadávanie

© 2009-2022 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode

                                                                                                                                                                             počítadlo.abz.cz